ਜੈ ਬਾਬਾ ਇੱਛਾਧਾਰੀ, ਮੰਦਿਰ ਮਹਿੰਦਪੁਰ

R.K. Sweets

Fresh & Best Quality Sweets, Snaxs, Paneer, Dahi, Namkeen, Cold Drink Available Here

Special Arrangements for Marriage, Parties & Family Function. Cook also available.

ਭਾਈਏ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੱਟੀ

ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ,ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਮਠਿਆਈ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

Founder & Owner

Satnam

Founder

Contact Us